تبدیل گاز به مایع یا GTL

تبدیل گاز به مایع یا GTL

تبدیل گاز به مایع یا GTL

تکنولوژی تبدیل گاز به مایع (GTL) قادر است از گاز طبیعی فراورده های میان تقطیر نفتی بدست آورد و در واقع در این تکنولوژی هیدروکربورهای سنگین تر از متان که سبکترین هیدروکربور است، بدست می آید .

در حال حاضر گاز طبیعی جایگزین کامل نفت خام نیست اما با این تکنولوژی این جایگزینی تا حدودی کامل می شود .

حدود 70% نفت خام جهان در حال حاضر برای تامین گازوئیل و بنزین حمل و نقل استفاده می شود که عامل اصلی وابستگی جهان به نفت خام است و در حال حاضر گاز طبیعی در این زمینه نقشی ندارد .

یکی از امتیازات مهم GTL نسبت به سایر جایگزین های حمل و نقل این است که این سوخت در خودروهای موجود و در زیر ساخت های موجود شبکه توزیع استفاده می شود و مرغوب تر نیز هست در صورتیکه مثلا برای CNG یا LPG ایستگاه های جدید توزیع با سرمایه گذاری بالا نیاز است.

فرایند GTL

تبدﯾﻞ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﯾﻊ (GTL) ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده وﺳﯿﻌﯽ از ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ-ﻫﺎي ﻣﺎﯾﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻔﺘﺎ، ﻧﻔﺖ ﺳﻔﯿﺪ، دﯾﺰل، ﺑﻨﺰﯾﻦ، واﮐﺲ، روﻏﻦ، ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﮔﺎز ﻣﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻫﺪف GTL ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎﯾﻊ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎل و ﻓﺮوش آن ﺳﺎدهﺗﺮ اﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎ ﺳﻌﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ دﯾﺰل، ﻧﻔﺘﺎ و ﻧﻔﺖ ﺳﻔﯿﺪ دارﻧﺪ.

اﻣﺮوزه ﮐﺸﻮرﻫﺎي زﯾﺎدي ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ GTL روی آورده اﻧﺪ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺎز ﺑﻪ ﻣﺎﯾﻊ (GTL) ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺳﻨﺘﺰ ﻓﯿﺸﺮ – ﺗﺮوﭘﺶ،ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰورﻫﺎ، راﮐﺘﻮرﻫﺎ و ﻓﺮاﯾﻨﺪهای آنها ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ. اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوري زﻣﺎﻧﯽ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺑﺪون اﯾﻦ ﻓﻨﺎوري، ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﻫﻨﻮز ﺟﺎﯾﮕﺎه و اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺤﻮري ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺎﻣﻞﻫﺎي اﻧﺮژي ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﯾﮑﯽ از اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﻬﻢ GTL ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻮﺧﺖ در ﻫﻤﯿﻦ اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد و در ﻫﻤﯿﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺮﻏﻮبﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﺮاي CNG ﯾﺎ LPG ﭘﻤﭗ اﺳﺘﯿﺸﻦﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.

فراورده های GTL

در واﺣﺪﻫﺎي GTL ﻃﯿﻒ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﻓﺮآوردهﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزدﻫﯽ واﺣﺪ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ، ﺳﺮﻋﺖ ﻋﺒﻮر ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺎز از ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ، درﺟﻪ ﺣﺮارت و … دارد. ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻓﺮآوردهﻫﺎي ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﯿﺰ از ﻣﺮﻏﻮﺑﯿﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻻﺋﯽ ﺑﺮﺧﻮدارﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ، ﭘﺎراﻓﯿﻦ ﺣﺎﺻﻠﻪ را ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﺧﻮراﮐﯽ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﯾﺎ روﻏﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻘﺪري ﻣﺮﻏﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﯽ در روﻏﻦ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺷﻮد. در ﮐﻞ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺤﺼﻮﻻت واﺣﺪﻫﺎي GTL ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎهﻫﺎي ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮ و ﻓﺎﻗﺪ ﻓﺮآوردهﻫﺎي ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺎ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻔﺖ ﮐﻮره اﺳﺖ.

مزایای GTL

اﯾﻦ ﻓﻨﺎوري ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻣﺘﯿﺎزات زﯾﺮ را در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ:

  • ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آﺳﺎن و ارزان ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺎﯾﻊ ﺑﻮدن آنﻫﺎ
  • ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ روشﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ
  • ارﺗﻘﺎء ﻣﯿﺰان ﺑﺎزدﻫﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺣﺘﺮاق در ﻣﻮﺗﻮر
  • ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ
  • اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮدن ﻃﺮح ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻖ دوردﺳﺖ
  • وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ (ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ) در ﮐﺸﻮر
  • ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ

نمودار فرایند

فرایند GTL

علاوه بر GTL، می توان از گاز، مواد شیمیایی اساسی پتروشیمیایی نیز تولید نمود. بنابراین سرمایه گذاری روی طرح GTL امکان توسعه به سایر صنایع پتروشیمیایی را نیز دارد.

منابع

1-https://www.tabnak.ir

2-https://sabio.ir

3-https://vcmstudy.ir

درباره نویسنده

RafeaAdmin

بدون دیدگاه

گذاشتن دیدگاه

Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.