تبدیل گاز به مایع یا GTL

تبدیل گاز به مایع یا GTL

تبدیل گاز به مایع یا GTL

تکنولوژی تبدیل گاز به مایع (GTL) قادر است از گاز طبیعی فراورده های میان تقطیر نفتی بدست آورد و در واقع در این تکنولوژی هیدروکربورهای سنگین تر از متان که سبکترین هیدروکربور است، بدست می آید .

در حال حاضر گاز طبیعی جایگزین کامل نفت خام نیست اما با این تکنولوژی این جایگزینی تا حدودی کامل می شود .

حدود 70% نفت خام جهان در حال حاضر برای تامین گازوئیل و بنزین حمل و نقل استفاده می شود که عامل اصلی وابستگی جهان به نفت خام است و در حال حاضر گاز طبیعی در این زمینه نقشی ندارد .

یکی از امتیازات مهم GTL نسبت به سایر جایگزین های حمل و نقل این است که این سوخت در خودروهای موجود و در زیر ساخت های موجود شبکه توزیع استفاده می شود و مرغوب تر نیز هست در صورتیکه مثلا برای CNG یا LPG ایستگاه های جدید توزیع با سرمایه گذاری بالا نیاز است.

فرایند GTL

تبدﯾﻞ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﯾﻊ (GTL) ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده وﺳﯿﻌﯽ از ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ-ﻫﺎی ﻣﺎﯾﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻔﺘﺎ، ﻧﻔﺖ ﺳﻔﯿﺪ، دﯾﺰل، ﺑﻨﺰﯾﻦ، واﮐﺲ، روﻏﻦ، ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﮔﺎز ﻣﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻫﺪف GTL ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎﯾﻊ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎل و ﻓﺮوش آن ﺳﺎدهﺗﺮ اﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎ ﺳﻌﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ دﯾﺰل، ﻧﻔﺘﺎ و ﻧﻔﺖ ﺳﻔﯿﺪ دارﻧﺪ.

اﻣﺮوزه ﮐﺸﻮرﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ GTL روی آورده اﻧﺪ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺎز ﺑﻪ ﻣﺎﯾﻊ (GTL) ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺳﻨﺘﺰ ﻓﯿﺸﺮ – ﺗﺮوﭘﺶ،ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰورﻫﺎ، راﮐﺘﻮرﻫﺎ و ﻓﺮاﯾﻨﺪهای آنها ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ. اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری زﻣﺎﻧﯽ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺑﺪون اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری، ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﻫﻨﻮز ﺟﺎﯾﮕﺎه و اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺤﻮری ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺎﻣﻞﻫﺎی اﻧﺮژی ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﯾﮑﯽ از اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﻬﻢ GTL ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻮﺧﺖ در ﻫﻤﯿﻦ اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و در ﻫﻤﯿﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺮﻏﻮبﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﺮای CNG ﯾﺎ LPG ﭘﻤﭗ اﺳﺘﯿﺸﻦﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.

فراورده های GTL

در واﺣﺪﻫﺎی GTL ﻃﯿﻒ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﻓﺮآوردهﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزدﻫﯽ واﺣﺪ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ، ﺳﺮﻋﺖ ﻋﺒﻮر ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺎز از ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ، درﺟﻪ ﺣﺮارت و … دارد. ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﯿﺰ از ﻣﺮﻏﻮﺑﯿﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﻻﺋﯽ ﺑﺮﺧﻮدارﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ، ﭘﺎراﻓﯿﻦ ﺣﺎﺻﻠﻪ را ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﺧﻮراﮐﯽ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﯾﺎ روﻏﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻘﺪری ﻣﺮﻏﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﯽ در روﻏﻦ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺷﻮد. در ﮐﻞ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺤﺼﻮﻻت واﺣﺪﻫﺎی GTL ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮ و ﻓﺎﻗﺪ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺎ ارزش اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻔﺖ ﮐﻮره اﺳﺖ.

مزایای GTL

اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻣﺘﯿﺎزات زﯾﺮ را در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ:

  • ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آﺳﺎن و ارزان ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺎﯾﻊ ﺑﻮدن آنﻫﺎ
  • ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ روشﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ
  • ارﺗﻘﺎء ﻣﯿﺰان ﺑﺎزدﻫﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺣﺘﺮاق در ﻣﻮﺗﻮر
  • ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ
  • اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮدن ﻃﺮح ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻖ دوردﺳﺖ
  • وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ (ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ) در ﮐﺸﻮر
  • ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ

نمودار فرایند

فرایند GTL

علاوه بر GTL، می توان از گاز، مواد شیمیایی اساسی پتروشیمیایی نیز تولید نمود. بنابراین سرمایه گذاری روی طرح GTL امکان توسعه به سایر صنایع پتروشیمیایی را نیز دارد.

منابع

1-https://www.tabnak.ir

2-https://sabio.ir

3-https://vcmstudy.ir

درباره نویسنده

مهدی قائدرحمتی
واحد تحقیق و توسعه

بدون دیدگاه

گذاشتن دیدگاه

Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.