اتوکلاو صنعتی

اتوکلاو چیست و چه کاربردی دارد؟

اﺗﻮﮐﻼو ﻣﺨﺰن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ، ﺑﺨﺎر اﺷﺒﺎع، ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮓ ﺑﺨﺎر، ﯾﺎ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﻓﺸﺎر و ﺣﺮارت، وارد آن ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﺨﺰن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر، ﻇﺮﻓﯽ اﺳت دربسته، که ﻓﺷﺎر داﺧﻠﯽ آن ﺑﯾش از psi15 ﺑﺎﺷد.

مراحل ساخت اتوکلاو

 • طراحی (Design)
 • ﺳﺎﺧﺖ (Fabrication)
 • آزﻣﺎﯾﺶ (Testing)
 • نصب (Installation)

اجزای اتوکلاو

 • ﺑﺪﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر
 • درب ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎز ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺎ ﻗﻔﻞ اﯾﻤﻨﯽ
 • واﺷﺮ آب ﺑﻨﺪی درب و ﺑﺪﻧﻪ
 • ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﮐﻨﺘﺮل دﻣﺎ و ﻓﺸﺎر
 • ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻫﺎی ﻓﺸﺎر و دﻣﺎ
 • ﺷﯿﺮﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر در ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری
 • ﺷﯿﺮ ﺗﺨﻠﯿﻪ آب ﮐﻨﺪاﻧﺲ

ﮐﺪﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ

 • ﺑﺪﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ASME Sec. VIII DIV. 1& 2 & 3
 • درب ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎزﺷﻮﻧﺪه ASME Sec. VIII DIV. 1& 2 & 3
 • ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺪﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎسSec VIII Div1

اﺗﻮﮐﻼوهای ﺻﻨﻌﺘﯽ در صنایع مختلفی نظیر  ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻻﺳﺘﯿﮏ،  ﻣﺘﺎﻟﻮرژی،  ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺘﻦ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽکاربرد دارند. همچنین در پزشکی، دﻧﺪان ﭘﺰﺷﮑﯽ، بی خطرسازی زباله‌های بیمارستانی، ﻣﯾﮑروﺑﯾوﻟوژی، استریلیزاسیون تجهیزات و … نیز استفاده های بسیاری دارند.

اتوکلاوهایی که برای فرآیندهای صنعتی و آزمایش‌های علمی مورد استفاده قرار می‌گیرند می‌توانند از گازهایی غیر از بخار برای انجام واکنش‌های شیمیایی نظیر آلکیلاسیون، آمیناسیون، کربوکسیلاسیون، کاهش کاتالیستی، کلریناسیون، هیدروژناسیون، دی‌هیدروژناسیون، استری شدن، اتوکسیلاسیون، هالوژناسیون، اکسیداسیون، ازوناسیون، پلیمریزاسیون، سولفوناسیون و … استفاده کنند. همچنین برای سیستم‌های تبخیر، خشک شدن، استخراج با حلال کربن دی اکسید فوق بحرانی و … نیز کاربرد دارد. در به کارگیری دستگاه اتوکلاو به دلیل آنکه از بخار با فشار و دمای بالا استفاده می‌شود امکان انفجار بخار با آزاد شدن ناگهانی فشار وجود دارد بنابراین باید تمام نکات ایمنی را رعایت کرد. فرآیند استریل کردن توسط دستگاه اتوکلاو به دلیل دمای بالایی که دارد با سرعت و کارایی بالا انجام می‌شود.

اتوکلاو صنعتی مدل HPA-5000 مجهز به سیستم Rapidor می‌باشد. این تکنولوژی امکانی را به کاربر می‌دهد که در کمترین زمان و به کمک جک هیدرولیک درب دستگاه را باز و بسته نماید. مکانیزم حرارتی دستگاه می‌تواند از سه طریق بخار آب، المنت حرارتی و روغن داغ حرارت مورد نیاز اتوکلاو را تأمین نماید. در صورت وجود برق کافی، بهترین و دقیق‌ترین حالت گرمادهی توسط المنت حرارتی ایجاد می‌شود.

این دستگاه دارای فن سیرکولاسیون جهت یکنواختی و همگن سازی هوای داخل اتوکلاو می‌باشد. این فن از نوع Backward می‌باشد و دو نوع مکانیزم جهت راه اندازی آن به کار می‌رود: نوع اوّل با توجه به فشار کاری بالای دستگاه، آب‌بندی شفت فن سیرکولاسیون به وسیله کوپلینگ مغناطیسی انجام می‌گیرد. در نوع دوم جهت راه‌اندازی فن گریز از مرکز از سیستم Mechanical Seal استفاده می‌شود. این مجموعه دارای سیستم اعمال فشار، کنترل دما و خلأ همزمان می‌باشد.

جدول ویژگی های اتوکلاو صنعتی

اتوکلاو رافع اصفهان

دانلود کاتالوگ اتوکلاو صنعتی

Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.